https://m.xingzuore.com/yunshi/02825174.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00693221.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/03849150.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09272380.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02870460.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/08654103.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01512107.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01338012.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01331482.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05032290.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01611166.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07389106.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/03703505.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01340710.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05597907.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/08625544.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02101377.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05145708.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/04504892.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02539326.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/08015632.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01486559.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09909802.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00245117.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02758808.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/06579296.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00840464.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/04382457.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/04786571.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/08343040.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/03969057.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07185130.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00236618.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07269427.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/04731519.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05889536.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00218771.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00279677.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02129804.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01234806.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01257876.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00685504.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/04471806.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05082552.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02667875.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/08244604.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01784490.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02622362.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07620947.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09031763.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09303192.html
https://m.xingzuore.com/article/02678615.html
https://m.xingzuore.com/article/02121507.html
https://m.xingzuore.com/article/08405648.html
https://m.xingzuore.com/article/03297172.html
https://m.xingzuore.com/article/02335734.html
https://m.xingzuore.com/article/04981990.html
https://m.xingzuore.com/article/09004103.html
https://m.xingzuore.com/article/07786024.html
https://m.xingzuore.com/article/03790296.html
https://m.xingzuore.com/article/01685380.html
https://m.xingzuore.com/article/00865146.html
https://m.xingzuore.com/article/01157899.html
https://m.xingzuore.com/article/09460925.html
https://m.xingzuore.com/article/07131736.html
https://m.xingzuore.com/article/07710504.html
https://m.xingzuore.com/article/04189903.html
https://m.xingzuore.com/article/01999358.html
https://m.xingzuore.com/article/08641003.html
https://m.xingzuore.com/article/00301930.html
https://m.xingzuore.com/article/04160336.html
https://m.xingzuore.com/article/03485309.html
https://m.xingzuore.com/article/04140576.html
https://m.xingzuore.com/article/07430094.html
https://m.xingzuore.com/article/05400078.html
https://m.xingzuore.com/article/06612235.html
https://m.xingzuore.com/article/06044146.html
https://m.xingzuore.com/article/02120833.html
https://m.xingzuore.com/article/06358201.html
https://m.xingzuore.com/article/09850388.html
https://m.xingzuore.com/article/06725310.html
https://m.xingzuore.com/article/05043188.html
https://m.xingzuore.com/article/03224065.html
https://m.xingzuore.com/article/09060704.html
https://m.xingzuore.com/article/00830365.html
https://m.xingzuore.com/article/05186478.html
https://m.xingzuore.com/article/09517781.html
https://m.xingzuore.com/article/03124105.html
https://m.xingzuore.com/article/04110260.html
https://m.xingzuore.com/article/03399291.html
https://m.xingzuore.com/article/05187136.html
https://m.xingzuore.com/article/01223990.html
https://m.xingzuore.com/article/00936994.html
https://m.xingzuore.com/article/03581618.html
https://m.xingzuore.com/article/04827514.html
https://m.xingzuore.com/article/09870071.html
https://m.xingzuore.com/article/00862819.html
https://m.xingzuore.com/article/06595335.html
https://m.xingzuore.com/article/03321188.html
https://m.xingzuore.com/article/08620780.html
https://m.xingzuore.com/article/08892555.html
https://m.xingzuore.com/article/04432672.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08395130.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/06668090.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/03358845.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/06235733.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05213710.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08664563.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04977115.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07850507.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02447880.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/03328807.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/00767361.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07264536.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/03621013.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07202380.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/01227847.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/01573478.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/00264646.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05684173.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04086873.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08519631.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09466069.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08206611.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09749521.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/06404997.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04346360.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02846275.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04436940.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09506698.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05508276.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08735365.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04085828.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09867304.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02345999.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/01415186.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/00561491.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09716829.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/01678029.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/00008799.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07314045.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/03748429.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08073801.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/06959113.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07288196.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04297085.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02481538.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02781183.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/03478304.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09924603.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/06163417.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02551040.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09806073.html
https://m.xingzuore.com/ios/08454115
https://m.xingzuore.com/ios/05325500
https://m.xingzuore.com/ios/06296904
https://m.xingzuore.com/ios/03263275
https://m.xingzuore.com/ios/06119213
https://m.xingzuore.com/ios/05835216
https://m.xingzuore.com/ios/03783352
https://m.xingzuore.com/ios/03123488
https://m.xingzuore.com/ios/03404300
https://m.xingzuore.com/ios/04363766
https://m.xingzuore.com/ios/08063222
https://m.xingzuore.com/ios/03089527
https://m.xingzuore.com/ios/01705329
https://m.xingzuore.com/ios/08848412
https://m.xingzuore.com/ios/06110923
https://m.xingzuore.com/ios/02259048
https://m.xingzuore.com/ios/01910678
https://m.xingzuore.com/ios/05727489
https://m.xingzuore.com/ios/02543523
https://m.xingzuore.com/ios/01069850
https://m.xingzuore.com/ios/06640914
https://m.xingzuore.com/ios/09719007
https://m.xingzuore.com/ios/01901869
https://m.xingzuore.com/ios/02606123
https://m.xingzuore.com/ios/00191089
https://m.xingzuore.com/ios/06380372
https://m.xingzuore.com/ios/05210152
https://m.xingzuore.com/ios/09965366
https://m.xingzuore.com/ios/03556840
https://m.xingzuore.com/ios/07146439
https://m.xingzuore.com/ios/03967644
https://m.xingzuore.com/ios/01035026
https://m.xingzuore.com/ios/05330018
https://m.xingzuore.com/ios/09716387
https://m.xingzuore.com/ios/06979872
https://m.xingzuore.com/ios/00975138
https://m.xingzuore.com/ios/08989416
https://m.xingzuore.com/ios/03503409
https://m.xingzuore.com/ios/01972951
https://m.xingzuore.com/ios/09568681
https://m.xingzuore.com/ios/02566929
https://m.xingzuore.com/ios/04664480
https://m.xingzuore.com/ios/03751017
https://m.xingzuore.com/ios/01150867
https://m.xingzuore.com/ios/08073820
https://m.xingzuore.com/ios/02656677
https://m.xingzuore.com/ios/04426411
https://m.xingzuore.com/ios/02630102
https://m.xingzuore.com/ios/09402661
https://m.xingzuore.com/ios/01396579
https://m.xingzuore.com/ios/08531892
https://m.xingzuore.com/android/03563117
https://m.xingzuore.com/android/05265331
https://m.xingzuore.com/android/05400390
https://m.xingzuore.com/android/03727464
https://m.xingzuore.com/android/09446965
https://m.xingzuore.com/android/01037151
https://m.xingzuore.com/android/02634935
https://m.xingzuore.com/android/03435227
https://m.xingzuore.com/android/06604161
https://m.xingzuore.com/android/01027168
https://m.xingzuore.com/android/03684386
https://m.xingzuore.com/android/00539565
https://m.xingzuore.com/android/08444957
https://m.xingzuore.com/android/03859092
https://m.xingzuore.com/android/02474399
https://m.xingzuore.com/android/09129188
https://m.xingzuore.com/android/06282089
https://m.xingzuore.com/android/07202603
https://m.xingzuore.com/android/08795187
https://m.xingzuore.com/android/07491487
https://m.xingzuore.com/android/09924746
https://m.xingzuore.com/android/00765834
https://m.xingzuore.com/android/02189085
https://m.xingzuore.com/android/02974689
https://m.xingzuore.com/android/06330931
https://m.xingzuore.com/android/08208478
https://m.xingzuore.com/android/08540695
https://m.xingzuore.com/android/06500589
https://m.xingzuore.com/android/01135151
https://m.xingzuore.com/android/01568636
https://m.xingzuore.com/android/02848079
https://m.xingzuore.com/android/03334680
https://m.xingzuore.com/android/02864117
https://m.xingzuore.com/android/05682763
https://m.xingzuore.com/android/09105585
https://m.xingzuore.com/android/05522095
https://m.xingzuore.com/android/07809693
https://m.xingzuore.com/android/06944547
https://m.xingzuore.com/android/05313085
https://m.xingzuore.com/android/02658050
https://m.xingzuore.com/android/02701567
https://m.xingzuore.com/android/02274970
https://m.xingzuore.com/android/00448032
https://m.xingzuore.com/android/00254635
https://m.xingzuore.com/android/00639835
https://m.xingzuore.com/android/03792436
https://m.xingzuore.com/android/01498778
https://m.xingzuore.com/android/01008448
https://m.xingzuore.com/android/05390249
https://m.xingzuore.com/android/02825402
https://m.xingzuore.com/android/06547565
https://m.xingzuore.com/jishi/08475109
https://m.xingzuore.com/jishi/00752418
https://m.xingzuore.com/jishi/07977089
https://m.xingzuore.com/jishi/05740383
https://m.xingzuore.com/jishi/03939693
https://m.xingzuore.com/jishi/05159568
https://m.xingzuore.com/jishi/08714222
https://m.xingzuore.com/jishi/01371792
https://m.xingzuore.com/jishi/00262614
https://m.xingzuore.com/jishi/08191883
https://m.xingzuore.com/jishi/02152388
https://m.xingzuore.com/jishi/01276739
https://m.xingzuore.com/jishi/06262494
https://m.xingzuore.com/jishi/06106021
https://m.xingzuore.com/jishi/08814844
https://m.xingzuore.com/jishi/04046142
https://m.xingzuore.com/jishi/02826314
https://m.xingzuore.com/jishi/05492852
https://m.xingzuore.com/jishi/09392724
https://m.xingzuore.com/jishi/03728303
https://m.xingzuore.com/jishi/08166956
https://m.xingzuore.com/jishi/00404546
https://m.xingzuore.com/jishi/04554368
https://m.xingzuore.com/jishi/01023704
https://m.xingzuore.com/jishi/00384984
https://m.xingzuore.com/jishi/09441319
https://m.xingzuore.com/jishi/01873669
https://m.xingzuore.com/jishi/05021496
https://m.xingzuore.com/jishi/08219863
https://m.xingzuore.com/jishi/05938480
https://m.xingzuore.com/jishi/06814127
https://m.xingzuore.com/jishi/05607004
https://m.xingzuore.com/jishi/08834318
https://m.xingzuore.com/jishi/02474223
https://m.xingzuore.com/jishi/07874507
https://m.xingzuore.com/jishi/01467992
https://m.xingzuore.com/jishi/01985266
https://m.xingzuore.com/jishi/09131651
https://m.xingzuore.com/jishi/05719233
https://m.xingzuore.com/jishi/00064471
https://m.xingzuore.com/jishi/02410085
https://m.xingzuore.com/jishi/04549427
https://m.xingzuore.com/jishi/00805909
https://m.xingzuore.com/jishi/06342499
https://m.xingzuore.com/jishi/00010391
https://m.xingzuore.com/jishi/04491599
https://m.xingzuore.com/jishi/01473396
https://m.xingzuore.com/jishi/02502215
https://m.xingzuore.com/jishi/00172455
https://m.xingzuore.com/jishi/09607978
https://m.xingzuore.com/jishi/03022661
 统帅装饰好不好?从那几个方面来看 - 统帅装饰公司统帅装饰
首页 > 统帅装饰好不好?从那几个方面来看

统帅装饰好不好?从那几个方面来看

发布时间:2021-04-06 16:34:22
 统帅装饰是上海比较有知名度的装修公司,主要是从事住宅、商场以及写字楼等场所的设计以及施工,是现在中国装修行业的百强企业。那么,统帅装饰好不好呢?需要从那几个方面来看呢!

 装修公司好不好从那几个方面来看


 1、看公司级别

 首先每个地方的装修公司都是非常多的,上海也不例外,并且装修公司的级别也都是不一样的,大致可以分为以下五类:

 第一类:工作室

 这一类基本上都是有多年的装修设计经验和施工经验的团队创建的,或许是勇气可嘉的创业青年,往往在设计方面比较突出,施工能力不足;或许是积累了多年施工经验的工长,经验和能力都是有的,但是师资力量可能不太足。这些工作室规模一般不算太大。会给业主可信度并不高感觉。

 推荐指数:★★★

 第二类:大型装修公司

 这一类师资力量和人才资源都很丰富,部门齐全,各司其职,每个人都在专职于各自的部门,员工就有更多的时间精力来专研自己负责的方面,多部门协调合作,工作能力及效率比较高,可信度也比较高,设计风格和水平也会比较好,但是装修费和设计费可能就稍微有点高!但是大型公司的装修质量和后期服务也是非常好的,如果是中高端级别的装修建议就找大型装修公司,这样装修后就有保障了。

 推荐指数:★★★★

 第三类:连锁公司

 现在很多装修公司都是有连锁分公司的,如统帅装饰,在上海就有十一家分公司,这一类有坚实的背景支撑,又拥有本地资源,还有总部的技术支持,收费的话跟本地装修收费持平,性价比相对较高。

 推荐指数:★★★★

 第四类:本地公司

 能存活下来的本地公司都是有点真本事的,熟悉上海本地人的生活习性,熟悉本地建材市场再的本土资源,发展相对较好,价格方面比较亲民。但是受到大资本的冲击,竞争力不如大型装修公司和连锁公司。

 推荐指数:★★★

 第五类:游击队

 这类不能完全说不好,但是不值得推荐,如果想正经装修的话。游击队最担心的是跑路,装修也是一种服务类商品,也有后期售后服务保障,怕入住后出了问题,想找游击队来维护都找不到人呢!其次就是施工质量的问题,专业水平是否过硬,会不会贪小便宜偷工减料或者谎报用料之类的问题。

 推荐指数:★
 2、看装修公司实力

 1、看资质

 考察装修公司的资质,要选择有相关部门颁发的营业执照和建筑装饰企业资质证书的企业。

 但是建委颁发的“建筑装饰工程施工企业资质等级”主要是颁发给承揽公共建筑装饰的大型企业的。这些具有资质的装饰公司,它的设计力量和施工力量主要用于公共建筑的装饰施工,而不是用于家庭装修。

 一个正规的从事家庭装修的公司,必须有营业执照。营业执照的“主营”和“附营”项目中,必须有“装饰工程”、“家庭装修”这类的经营项目,另外,执照上的“年检章”是证明该企业本年度通过了工商局的年检,属合法经营。

 所以,在考察家庭装修公司时,按照上面的方法首先检查营业执照。

 2、验工地

 装修公司说的再天花乱坠,给你看再多的案例,都不如你自己去工地看看实际水平,注意这里去的工地是尚未完工的,如果有可能的话,不用提前预约,这样看看最真实的施工现场。

 首先看现场,现场是否干净,材料有没有乱扔,垃圾是否清理过等。

 其次看质量,木材质量,电线管,水管,油漆质量等,所以最好带个内行一起。

 第三看人品,我始终觉得不管做任何事,人品是第一位的,虽然去一次现场很多事情看不出来,但是在跟工头聊天时,还是能套到一些话的。

 3、设计和预算

 有人去装修公司咨询的时候,很多装修公司都会给出效果图,同样也会给出设计图,重点来了,有的装修公司给的设计图,过多的依赖电脑设计,那这样的设计师水平不会太高,经验也不会太足;列清所有的项目,单价、面积、总价,细节到每个项目的制作方法。

 4、咨询有经验的人

 基本上到这一步的话,心目中已经有几家看中的装修公司了,只是还没有决定好到底选哪家,所以这时候可以咨询身边已经装修过的人,打听你看中的装修公司怎么样,有没有后期增值事项,售后服务好不好等。